Ordensregler

 

Ordensreglement for Frede Juels Vej:

Generelt

 • Hastigheden i området må ikke overstige 20 km/t
 • Hunde skal føres i snor (Husk at bruge hundeposer)
 • Der udvises hensyn til naboerne med støj fra plæneklippere og andet materiel.
 • Flasker skal lægges i flaskecontaineren og pap i papcontaineren.
 • Parkering på strand og friarealer er forbudt.
  Parkering på afmærkede pladser tæt ved stranden er kun tilladt med særlig tilladelse givet af bestyrelsen – Skilt skal være synlig i forruden.
 • Ingen bevoksning må overstige 1,30 m.

Fællesarealet

 • Der må ikke efterlades eller smides affald på friarealerne
 • Grill pladsen kan benyttes efter behov, hvor der skal ryddes op efter brug.
 • Bålpladsen er lukket, hvorfor der ikke længere må henlægges græs og haveaffald der.

Stranden

 • Fortøjning af både ved badebro og høfder er forbudt.
 • Fiskeri fra broer og høfder er forbudt.
 • Bådstedet er forbeholdt beboerne på Frede Juels Vej. Alle både skal have synlig identifikation i form af sommerhusnummer. Såfremt der er både uden ID vil de blive flyttet væk fra bådpladsen. I vinterperioden skal bådpladsen være ryddet for både.
 • Der må ikke henligge både på stranden mellem broerne.
 • Såfremt der er færdsel til stranden med både, der skal isættes på bådstedet, skal bilen køres tilbage til husstanden under sejlads