Ordensregler

Print Friendly, PDF & Email

Ordensreglement for Frede Juels Vej:

Generelt

 • Hastigheden i området må ikke overstige 20 km/t
 • Hunde skal føres i snor (Husk at bruge hundeposer)
 • Der udvises hensyn til naboerne med støj fra plæneklippere og andet materiel.
 • Flasker skal lægges i flaskecontaineren og pap i papcontaineren.
 • Parkering på strand og friarealer er forbudt.
 • Ingen bevoksning må overstige 1,30 m.

Fællesarealet

 • Der må ikke efterlades eller smides affald på friarealerne
 • Grill pladsen kan benyttes efter behov, hvor der skal ryddes op efter brug.
 • Brandbart haveaffald (Grene) skal adskilles fra ikke brandbart haveaffald (Græs) på de opmærkede områder ved nedkørsel til stranden. (Byggeaffald må ikke henkastes på pladsen)

Stranden

 • Fortøjning af både ved badebro og høfder er forbudt.
 • Fiskeri fra broer og høfder er forbudt.
 • Bådstedet er forbeholdt beboerne på Frede Juels Vej. Alle både skal have synlig identifikation i form af sommerhusnummer. Såfremt der er både uden ID vil de blive flyttet væk fra bådpladsen. I vinterperioden skal bådpladsen være ryddet for både.
 • Der må ikke henligge både på stranden mellem broerne.
 • Såfremt der er færdsel til stranden med både, der skal isættes på bådstedet, skal bilen køres tilbage til husstanden under sejlads
  Parkering på afmærkede pladser tæt ved stranden er kun tilladt med særlig tilladelse givet af bestyrelsen – Skilt skal være synlig i forruden.