Vedtægter

[vc_row][vc_column font_color=”#020202″][vc_column_text]VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING

§ 1. Indledning, formål, medlemskab.

Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen ”Frede Juels Vej”, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer forholdene om grundejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lovgivningen. Grundejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af grunde i udstykningen ”Frede Juels Vej” samt at skabe et beboervenligt miljø.

Stk. 2. Udsendelser af indkaldelser og andet skriftligt materiale sker pr. e-mail eller post.
Ved udsendelse pr. mail kan det ske med link til grundejerforeningens hjemmeside, hvor information kan læses og dokumenter kan hentes.

Stk. 3. Såfremt et medlem har oplyst grundejerforeningen om sin e-mail adresse og èn gang accepteret, at udsendelser fra grundejer-foreningen må være pr. e-mail, er medlemmet pligtig til selv at oplyse grundejerforeningen om eventuelle ændringer. Grundejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser som følge af forkert oplyst e-mail adresse.

§ 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.

Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter § 9, stk. 9.

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter antal.

Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter antal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal.

§ 3. Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning og godkendelse.
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for fællesarealer og fælles anliggender til godkendelse.
5. Forslag, jf. § 4.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse inkl. kontingentfastsættelse og gebyrsatser.
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 13 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4. Forslag.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 01. maj, og forslaget skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes – ud over de i § 2, stk. 4 og § 8, stk. 3 nævnte situationer – når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer efter antal eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt.

Ethvert medlem har stemmeret.

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller grundejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftlig har givet fuldmagt hertil.

Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

§ 7. Dirigent og referent.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen.

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4-6 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun grundejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand, kasserer og evt. sekretær af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bestyrelsens pligter.

Bestyrelsen har ledelsen af grundejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesarealer og fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter fællesarealernes og fælles anliggenders karakter for påkrævede.

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for fællesarealer og fælles anliggender, jf. § 3 og almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 4. Er kontingentet ikke indgået inden 14 dage, pålægges der vedkommende et gebyr som fastsættes hvert år på generalforsamlingen, hvilket beløb tillige med det skyldige kontingent straks kan inddrives for medlemmets regning.

Stk. 5. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 6. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 8. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 9. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 10. Bestyrelsen kan beslutte, at grundejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer efter antal pålægge bestyrelsen at sørge for, at grundejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 10. Administration.

Bestyrelsen kan beslutte, at grundejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ½ af grundejerforeningens medlemmer efter antal pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af grundejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 11. Tegningsret.

Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Eventuelt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12. Opsparing og vedligeholdelse og forbedring (grundfond).

Når det begæres af mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer efter antal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.

Stk. 2. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herunder kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.

§ 13. Revision.

Stk. 1. Grundejerforeningens regnskab udarbejdes af kasseren, og gennemgås af 1-2 kritiske revisorer, der er medlem af foreningen og vælges på generalforsamlingen. Såfremt ingen af foreningens medlemmer ønsker valg eller mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer efter antal ønsker en revisor, som ikke er medlem af foreningen, skal revisor enten være registreret eller statsautoriseret.

Stk. 2. Revisor/revisorer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Den/de valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. Regnskabet gennemgås samt påtegnes af den/de valgte revisorer.

§ 14. Årsregnskab.

Grundejerforeningens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 15. Vedligeholdelse.

Grundejerforeningen foretager forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse, af fællesarealer, fælles forsyningsledninger og fælles installationer.

Stk. 2. Hvis en grund groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Det er bestyrelsens opgave specielt at påse overholdelse af og evt. påtale manglende overholdelse af servitut lyst om oversigt, beplantning fra 1977, på samtlige matrikler i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Glud Sogn i forbindelse med salg af disse og parceller heraf, overholdes i overensstemmelse med servituttens indhold:

”Køber deklarerer herved for sig og følgende ejere af den overdragne ejendom, at der på ejendommen ikke må forefindes beplantning med pælerod, at bevoksning og levende hegn samt fast læhegn ikke må have større højde end 1,3 m, samt at hegn mod sti og vej ikke må beplantes nærmere end 0,3 m fra sti og vej. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst på den overdragne parcel med respekt af allerede tinglyste byrder.
Påtaleret tilkommer sælgeren, indtil der er oprettet en grundejerforening for området, hvorefter påtaleretten overgår til grundejerforeningen”.

Stk. 4. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte grunden i stand for medlemmets regning.

§ 16. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten).

Vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr. 3.000,00 i hver ejendom til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som grundejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krav efter § 15, stk. 4.

Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten.

§ 17. Undtagelser.

Vedtægternes § 15 stk. 2,3 og 4 samt vedtægternes § 16 er ikke gældende for følgende matr. Nr.:

10 E, 10 I, 2 I, 2 D, 2 K, 2 H, 2 F, 2 E alle Sønderby by, Glud, beliggende:

Frede Juels Vej nr. 224, 225, 284 A, 284 B, 315, 316, 317, 319.

Idet disse ejendomme ikke er omfattet af den i § 15 stk. 3 nævnte deklaration.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. juni 2007 og med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 27. juni 2015.

Dirigent:

Endelig godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 03. august 2015.

Dirigent:

Gunner Jepsen – Form.
Jeppe Poulsgaard – Næstform.
Harry Hansen – Kass.
Joan Sønderkær – Sekr.
Stehen Bûlow
Henning Troelsen
Carsten Nielsen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]